7ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் எவ்வாறு கற்றல் அடைவுத் தேர்வினை OMR தாளின் மூலமாக எழுவது என்பது பற்றிய விளக்கும் வீடியோ!

1 comment:

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Blog Archive

Recent Comments