கோடை வெப்பத்தில் இருந்து நம்மை காக்கும் முறைகள் - தமிழக அரசு வெளியீடு