Whatsapp Channel Follow Us " Padasalai | பாடசாலை"

டிஎன்பிஎஸ்சி | குரூப்-IV தேர்வு | மாதிரி வினா-விடை : அறிவியல்

அறிவியல்

132. பொருத்துக
a) இராமன் விளைவு - 1. காந்தப்புலம்

b) ஜீமன் விளைவு - 2. ஒளி சிதறல்
c) ஸ்டார்க் விளைவு-3. ஒப்பீட்டு திசைவேகம்
d) டாப்ளர் விளைவு - 4. மின்புலம்
A B C D
a) 3 1 2 4
b) 4 3 2 1
c) 2 4 3 1
d) 2 1 4 3
133. ஹூக்ஸ் விதி எதனுடன் தொடர்புடையது
a.நெகிழ்ச்சி b.மின்சாரம்
c.பாகுநிலை d.மின்கடத்து திறன்
134. பின்வருவனவற்றுள் சரியான கூற்று எது?
1. காற்றில் வெப்ப நிலை அதிகரிக்க ஒலியின் வேகம் அதிகரிக்கும்
2. உயரே செல்ல செல்ல ஒலியின் வேகம் குறையும்
a. 1 மட்டும் b. 2 மட்டும்
c. இரண்டும் d. மேற்கண்ட எதுவும் இல்லை
135. பின்வருவனவற்றுள் சரியான கூற்று எது?
1. இயந்திர அலைகள் பரவ எந்த ஊடகமும் தேவை இல்லை.
2. மின் காந்த அலைகள் பரவ ஊடகம் தேவை
a.1 மட்டும் b.2 மட்டும்
c.இரண்டும் d.மேற்கண்ட எதுவும் இல்லை
136. திரிபு-ன் அலகு
a. நியூட்டன் b. மீட்டர்
c. அலகில்லை d. கெல்வின்
137. செவ்வாய் கிரகத்துக்கு இந்தியாவால் அனுப்பப்பட்ட விண்வெளிகலன்
a.கியூரீயாஸிட்டி b.மங்கள்யான்
c.ஜூனோ d.மேவன்
138. ஒரு பொருளின் தொடக்கத் திசைவேகம் 1 எனில் அப்பொருளின் இறுதி திசைவேகம்
a.u b.1 + at c.at d.0
139. இரண்டு மின்னூட்டங்களுக்கிடையேயான இடைவெளி கூடும் போது அவ்விரு மின்னூட்டங்களுக்கிடையே உருவாகும் விசை
a.அதிகரிக்கும் b.குறையும்
c.எந்த மாற்றமும் இருக்காது
d.மேற்கண்ட எதுவும் இல்லை
140. ப்ளீச்சிங் பவுடரின் வேதியியல் குறியீடு
a.CaO b.CaCl2 c.CaOCl2 d.Ca (OH)2
141. பின்வருவனவற்றுள் ஹேலைடு தாதுவுக்கான உதாரணம்
a.எப்சம் உப்பு b.ராக் சால்ட்
c.மோர் உப்பு d.பாக்சைட்
142. அம்மோனியா எதற்கான உதாரணம்
a.தனிமம் b.சேர்மம்
c.கலவை d.மேற்கண்ட எதுவும் இல்லை
143. பிரம்மோஸ் ஏவுகணை எவ்வளவு தொலைவு உள்ள இலக்கினை தாக்கி அழிக்கும் திறன் கொண்டது
a.1000 km b.300 km c.3000 km d.5000 km
144. சூப்பர் சோனிக் ஏவுகணையின் வேகம்
a. 0.8 mach b. 3 mach c. 5 mach d. 7 mach
145. 25 ஓம் (Ohm) கொண்ட இரு மின் தடைகள் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருந்தால் தொகுபயன் மின் தடை எவ்வளவு?
a.12.5 b.50 c.25 d.100
146. 25C கூலும் கொண்ட இரண்டு மின்சுமைகளின் தொகுபயன் மின்சுமை
a.50 C b.25 C c.10 C d.15 C
147. மின்புல அடர்த்தியின் அலகு
a.டெஸ்லா b.ஓம் c.kg/m3 d.m3
148. பின்வருவனவற்றுள் சரியான கூற்று எது?
1. யானைக்கால் ஒரு ஒட்டுண்ணி நோய்.
2. யானைக்கால் கொசுக்கள் மூலம் பரவும்.
a. 1 மட்டும் b. 2 மட்டும்
c. இரண்டும் d. எதுவும் இல்லை
149. 1 முதல் 4 வயதுடைய குழந்தைகளில் நுண்ணூட்டச்சத்து குறைபாடு குறைவாக உள்ள மாநிலம்
a.ஆந்திரா b.கேரளா c.பீகார் d.தமிழ்நாடு
150. பின்வருவனவற்றுள் சரியான கூற்று எது?
1. பூஞ்சையில் பச்சையம் இல்லை
2. பூஞ்சையின் உடல் மைசிலியம் எனப்படும்
a.1 மட்டும் b. 2 மட்டும்
c. இரண்டும் d. எதுவும் இல்லை
151. வெப்ப நிலையின் SI அலகு
a.கெல்வின் b.டிகிரி செல்சியஸ்
c.டிகிரி பாரன்ஹீட் d.எதுவுமில்லை
152. 1 A என்பது
a.10–12 b.10–10 c.10–8 d.10-6
153. திண்ம கோணத்தின் SI அலகு
a.ரேடியன் b.மீட்டர் c.ஸ்டிரேடியன் d.டிகிரி
154. மிகக்குறைந்த அளவுள்ள மின்னோட்டத்தையும் அளவிடப் பயன்படும் கருவி
a.அம்மீட்டர் b.வோல்ட் மீட்டர்
c.கால்வனா மீட்டர் d.எதுவுமில்லை
155. சேர்மத்துக்கு உதாரணம்
a.மெர்குரி b.சோடியம் குளோரைடு
c.ஹீலியம் d.வளிமண்டல காற்று
156. திரவ நிலையில் உள்ள தனிமம்
a.புரோமின் b.ஹைட்ரஜன்
c.ஹீலியம் d.நைட்ரஜன்
157. ஆவர்தன அட்டவனையில் உள்ள தனிமங்களின் எண்ணிக்கை
a.112 b.92 c.118 d.72
158. வெள்ளை துத்தம் என்பது
a.ZnSo4.7H2O b.CuSo4.5H2O
c.FeSo4. 7H2O d. H2So4
விடைகள்: 132.d 133.a 134.c 135.d 136.c
137.b 138.b 139.b 140.c 141.b 142.b
143.b 144.c 145.b 146.a 147.a 148.c
149.b 150.c 151.a 152.b 153.c 154.c
155.b 156.a 157.c 158.a
நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. பிலிப்பைன்சின் 16-வது அதிபர்?
a) ரொட்ரிகோ டூடர்ட்டி b) பெனிக்னோ அகூய்னோ
c) ஜோசப் எஸ்ட்ராடா d) குளோரியா
2. பாராக் 8, நடுத்தர நில வான் ஏவுகணை எந்த நாட்டுடனான கூட்டு தொழில்நுட்பம்?
a) இஸ்ரேல் b) ரஷ்யா c) பிரான்ஸ் d) ஜப்பான்
3. உலக லாஜிஸ்டிக்ஸ் செயல்திறன் பட்டியலில் 2016 - ல் இந்தியாவின் நிலை
a) 12 b) 102 c) 42 d) 35
4. சமீபத்தில் மின் சிகரெட்டை செய்த அரசு?
a) பஞ்சாப் b) கேரளா c) மகாராஷ்டிரா d) மணிப்பூர்
5. சாகர் மாலா திட்டம் என்பது
a) கடல் துறைமுகங்கள் நவீனமயமாக்கல்
b) நீர்வழிகள் அபிவிருத்தி
c) பசுமை நெடுஞ்சாலைகள்
d) மெட்ரோ ரயில் இணைப்பு
6. ஜூனோ விண்கலம் யாரால் செலுத்தப்பட்டது?
a) அமெரிக்கா b) சீனா c) ரஷ்யா d) இந்தியா
7. சமீபத்தில் மனிதவள மேம்பாடு அமைச்சரானவர்?
a) பிரகாஷ் ஜவடேகர் b) ஸ்மிருதி இராணி
c) அனில் மாதவ் டேவ் d) ரவி சங்கர் பிரசாத்
8. “நமாமி கங்கா” கீழ், நாடு முழுவதும் தொடங்கப்பட்ட திட்டங்களின் எண்ணிக்கை?
a) 120 b) 182 c) 231 d) 254
9. துரித உணவு மீது "கொழுப்பு வரி" விதித்தது?
a) கேரளா b) தமிழ்நாடு c) பீகார் d) கர்நாடகா
10. பிரதான் மந்திரி கவுஷல் விகாஸ் யோஜனா (PMKVY) எதனுடன் தொடர்புடையது?
a) திறன் மேம்பாடு b) ஆரம்பக் கல்வி
c) பயிர் காப்பீடு d) சிறுபான்மையினர் நலன்
11. எந்த ஆண்டு ஆயுதப்படை சிறப்பு அதிகாரச் சட்டம் நாடாளுமன்றத்தால் இயற்றப்பட்டது?
a) 1947 b) 1949 c) 1955 d) 1958
12. கூடங்குளம் அணு மின் நிலையத்தின் மொத்த மின் உற்பத்தி திறன் எவ்வளவு?
a) 1000 மெகாவாட் b) 1500 மெகாவாட்
c) 2000 மெகாவாட் d) 3000 மெகாவாட்
13. கூடங்குளம் அணுமின் நிலைய மின்சாரம் எந்தெந்த மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது
a) தமிழ்நாடு b) கேரளா c) கர்நாடகா d) அனைத்தும்
14. 2016 விம்பிள்டன் ஆடவர் ஒற்றையர் சாம்பியன்
a) ஜோகோவிக் b) மீலொஸ் ராவ்னிக்
c) ரோஜர் பெடரர் d) ஆண்டி முர்ரே
15. 2016 விம்பிள்டன் மகளிர் ஒற்றையர் சாம்பியன்
a) வீனஸ் வில்லியம்ஸ் b) செரீனா வில்லியம்ஸ்
c) ஆங்கலிக் கேர்பர் d) திமியா பாபோஸ்
16. 2015-ல் ஞானபீட விருதினை பெற்றவர்?
a) கல்யாண் சிங் b) ராகுவீர் சௌதரி
c) பத்மநாப ஆச்சார்யா d) பல்சந்திர வானஜி
17. நேபாளின் முதல் பெண் தலைமை நீதிபதி?
a) சுசீலா கார்கீ b) அனுராதா கொய்ராலா
c) குந்தி மோக்தான் d) சக்தி பண்டாரி
18. 2016ல் உலக மக்கள் தொகை தினம்
எப்போது அனுசரிக்கப்பட்டது?
a) ஜூலை 11 b) ஜூலை 12
c) ஜூலை 13 d) ஜூலை 14
19. தேசிய விளையாட்டு தினம்?
a) ஆகஸ்ட் 27 b) ஆகஸ்ட் 28
c) ஆகஸ்ட் 29 d) ஆகஸ்ட் 30
20. எந்த நாட்டுடன் சமீபத்தில் முதல் நேரடி பேருந்து சேவை தொடங்கப்பட்டது?
a) நேபாளம் b) வங்காளம் c) மியான்மர் d) திபெத்
21. 12 இலக்க ஆதார் எண்ணை வழங்குபவர்
a) UIDAI b) உள்துறை அமைச்சகம்
c) பதிவாளர் ஜெனரல் மற்றும் இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ஆணையர்
d) டிராய்
22. சமீபத்தில் ஐக்கிய ராஜ்ஜியத்தின் பிரதமரானவர்?
a) மார்கரெட் தாட்சர் b) தெரேசா மே
c) இரண்டாம் எலிசபெத் d) ஹிலாரி வில்லியம்ஸ்
23. மத்யஸ்தத்துக்கான நிரந்தர நீதிமன்றம்
(PCA) அமைந்துள்ள இடம்
a) ஹேக் b) மணிலா c) சீனா d) நியூயார்க்
24. எந்த நாட்டிலிருந்து நமது குடிமக்களை வெளியேற்றுவதற்காக சங்கத் மோட்சான் எனும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது?
a) ஈரான் b) ஈராக் c) தெற்கு சூடான் d) சிரியா
25. உலக இளையோர் திறன் தினம்?
a) ஜூலை 13 b) ஜூலை 14
c) ஜூலை 15 d) ஜூலை 16
26. சமீபத்தில் மகிழ்ச்சி துறை என்னும் புதிய துறையை முதல் முதலாக தொடங்கிய அரசு?
a) மத்தியப் பிரதேசம் b) உத்தர பிரதேசம்
c) ஆந்திரப் பிரதேசம் d) பீகார்
27. முதல் முதலாக மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி (GNH)
குறியீட்டினை அறிமுகப்படுத்திய நாடு?
a) நேபாள் b) பூட்டான்
c) இந்தோனேஷியா d) சிங்கப்பூர்
28. தைரியம் மற்றும் அர்ப்பணிப்பு (Courage & commitment) என்ற சுயசரிதை யாருடையது
a) மார்கரெட் ஆல்வா b) சானியா மிர்சா
c) நரேந்திர மோடி d) மன்மோகன் சிங்
29. அருணாச்சல பிரதேசத்தின் 10 வது முதல்வர்?
a) தாதகா ராய் b) பேமா கந்து
c) சவுனா மெயின் d) கலிகொ புல்
30. ஸ்வயம் பிரபா திட்டம் எதனுடன் தொடர்புடையது?
a) கல்வி b) தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு
c) ஆரோக்கியம் d) சுகாதாரம்
31. யுனெஸ்கோவின் டைரக்டர் ஜெனரல் யார்?
a) பான் கீ மூன் b) எரினா போகாவா
c) மார்கரெட் d) தாமஸ் காஸ்
விடைகள்: 1.a 2.a 3.d 4.b 5.a 6.a 7.a 8.c 9.a 10.a 11.d 12.a 13.d 14.d 15.b 16.b 17.a 18.a 19.c 20.a 21.a 22.b 23.a 24.c 25.c 26.a 27.b 28.a 29.b 30.a 31.b
கணேச சுப்ரமணியன், கணேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி
அண்ணா நகர், சென்னை. ganiasacademy@gmail.com போன்: 044-26191661
0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Whatsapp Channel Follow Us " Padasalai | பாடசாலை"

Whatsapp Channel Follow Us " Padasalai | பாடசாலை"
Padasalai Official whatsapp channel follow

Recent Posts

Whatsapp

60 கோடி பார்வைகள் - பாடசாலை.நெட் - நன்றி தமிழகம்!

60 கோடி பார்வைகள் -   பாடசாலை.நெட்  - நன்றி தமிழகம்!

Blog Archive