தற்காலிக ஆசிரியர்களுக்கு ஒரே நாளில் 3000 ரூ சம்பளம் உயர்த்தி உயர்த்தியது தமிழ்நாடு அரசு.

Share this