* ஞாயிற்றுக்கிழமையும் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்கலாம் என தகவல்
* தேர்வு செய்யப்பட்ட ஆசிரியர்கள் 28ஆம் தேதி பணியில் சேரவும் உத்தரவு