மாணவரை ஆசிரியர் கண்டிப்பது தற்கொலைக்கு தூண்டுவது அல்ல உயர் நீதி மன்றம் தீர்ப்புShare this