எஸ்மா, டெஸ்மா சட்டங்கள் ஆசிரியர்கள் மீது பயன்படுத்தப் படுமா? என்ற கேள்விக்கு மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சரின் பதில்


Share this

0 Comment to "எஸ்மா, டெஸ்மா சட்டங்கள் ஆசிரியர்கள் மீது பயன்படுத்தப் படுமா? என்ற கேள்விக்கு மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சரின் பதில்"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...