ஆசிரியர் ஒருவரின் அலுவலகத்திலுள்ள தகவல்களை
RTI ACT ன் கீழ் கேட்டதற்கு தனிநபர் சம்பந்தப்பட்ட தகவல்கள் வழங்க தேவையில்லை என பதிலளித்த பொதுத்தகவல் அலுவலர்க்கு பிரிவு 20(2) இன் கீழ் ஏன் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப் பரிந்துரைக்ககூடாது என்பதற்கான மாநில தகவல் ஆணையரின் ஆணைமறுத்த அதிகாரி மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை 0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Blog Archive

Recent Comments