பள்ளி திறந்தவுடன் மாணவர்களுக்கு நடத்தப்பட வேண்டிய Refresher course materials ~ Received from TNSCERT

 

9th STD  T/M- CLICK HERE 

9th STD E/M - CLICK HERE

 

 

10th STD T/M -CLICK HERE

10th STD E/M  -CLICK HERE

 

 

11th STD - coming soon

12th STD - coming soon


அனைவருக்கும் பகிரவும்